Paião Bay

Paia Bay

Só tras Baldwin Beach é Paião Bay (chamado Baby Beach por moitos dos habitantes), é ben no bordo da cidade á dereita antes de entrar Paião. Hai xeralmente non é moita xente alí, excepto cando as ondas están en alta e as táboas de bodyboard e placas de corpo están fóra. Boa praia para nadar, esta é unha praia de area. Non hai salvavidas en Paião Bay